18 września 2022
Realizacja projektu "Nowe Laboratorium Wyobraźni", której efektem było powstanie ekologicznego spektaklu rodzinnego "CO2 zmieniacie w klimacie". Premiera odbyła się 18 września 2022 roku.  Nasz pierwszy wspólny projekt za nami! Cieszymy

Fundacja Art of Mind

ul. Kwiatowa 10, 62-060 Skrzynki, Polska

KRS 0000817308

NIP 7773356240 

REGON 385009540 

 

Zarząd fundacji: Norbert Ogoniak - prezes, Kinga Rybarczyk - wiceprezes

 

KONTAKT:

biuro@artofmind.com.pl

tel. 506492414

 

Celem fundacji są: 1. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki. 2. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej. 3. Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży. 4. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych. 5. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych. 6. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa. 7. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na terytorium rzeczpospolitej Polskiej i w obrębie krajów unii europejskiej oraz europejskiego obszaru gospodarczego. 8. Działalność charytatywna. 9. Działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa. 10. Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych. 11. Działania w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 12. Działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 13. Działania w sferze sportu i kultury fizycznej (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych). 14. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 15. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi, utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą. 16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 17. Działania w sferze ochrony i promocji zdrowia. 18. Działania na rzecz seniorów.

Art of Mind